ادبیات سال دوم راهنمایی

شعر سیرت زیبا :

سیرت زیبا

بس بگردید و بگردد روزگار                                                          دل به دنیا در نبندد هوشیار

ای که دستت می رسد کاری بکن                                                  پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

نام نیکو گر بماند ز آدمی                                                          به کزو ماند سرای زرنگار

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                                                    ای برادر سیرت زیبا بیار

از درون خستگان اندیشه کن                                                      وز دعای مردم پرهیزگار

با بدان بد باش و با نیکان نکو                                                     جای گل گل باش و جای خار خار

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت   توسط عرفان برازنده راد  |